Leveringsvoorwaarden Rijksdriehoeksmeting RD

Voorwaarden tot levering van gegevens uit het stelsel van de Rijksdriehoeksmeting

Artikel 1 Levering

 1. Het Kadaster levert aan afnemer in analoge dan wel digitale vorm lijsten met coördinaten. De door het Kadaster te leveren lijsten met coördinaten zijn omschreven in de offerte/opdrachtbevestiging die onverbrekelijk deel uitmaakt van de overeenkomst die afnemer met het Kadaster sluit.
 2. Na de eerste complete levering van de in het eerste lid genoemde gegevens vindt ieder jaar levering van mutaties plaats. De mutatieleveringen vinden plaats in de maanden februari, juni en oktober.
 3. De mutatieleveringen vinden plaats op basis van abonnement. Als abonnementsjaar geldt een kalenderjaar.

Artikel 2 Levertijd

 1. Voor nieuwe, of uitbreiding van bestaande abonnementen, geldt een levertijd van een week na acceptatie van de offerte.
 2. Losse aanvragen worden per post, fax of e-mail binnen één werkdag verstuurd.

Artikel 3 Acceptatie en onvolkomenheden

 1. De geleverde coördinaten gelden als aanvaard door afnemer, tenzij deze binnen tien werkdagen na de levering schriftelijk aan het Kadaster mededeling heeft gedaan van gebreken.
 2. Indien een gebrek aan het Kadaster is toe te rekenen, stelt het Kadaster op zijn kosten een verbeterde versie van het product ter beschikking, binnen 5 werkdagen na ontvangst van de mededeling bedoeld in het eerste lid.

Artikel 4 Afhandeling storingsmeldingen

 1. Bij dringende zaken wordt voor zoveel mogelijk direct met afnemer gecommuniceerd.
 2. Voor GPS-kernnetpunten geldt in beginsel dat een storing binnen vier weken verholpen dient te worden. Indien de afhandeling langer duurt, zal afnemer hiervan op de hoogte worden gebracht en wordt hem de stand van zaken meegedeeld.
 3. Indien de afhandeling tot een melding op internet leidt, wordt deze melding op de betreffende pagina geplaatst en opgenomen in de lijst mutaties die op de homepage van de Rijksdriehoeksmeting te benaderen is.

Artikel 5 Prijs

 1. De abonnementsprijs voor de periodieke verstrekking van mutatiebestanden en de prijs voor de eerste complete levering, worden vastgesteld op de voet van hetgeen in de Regeling tarieven Kadaster is bepaald. Aanpassingen in de Regeling tarieven Kadaster worden doorberekend met ingang van het tijdstip zoals genoemd in de regeling waarbij de tarieven worden gewijzigd. Het Kadaster zal afnemer dit tijdstip meedelen.
 2. Opgetreden wijziging van het aantal coördinaten kan wijziging van het verschuldigde bedrag tot gevolg hebben. Bij een dergelijke wijziging deelt het Kadaster het nieuwe bedrag tijdig schriftelijk mee aan afnemer.
 3. Een overzicht van de thans geldende tarieven is beschikbaar en kan worden aangevraagd bij het bureau Rijksdriehoeksmeting.

Artikel 6 Betaling

Het door afnemer verschuldigde bedrag voor het abonnement op de te leveren mutaties, wordt in de maand mei van elk kalenderjaar in rekening

Artikel 7 Doorleveren aan derden

 1. Afnemer is niet gerechtigd de geleverde coördinaten of kopieën daarvan aan derden over te dragen, door? of mee te leveren of op andere wijze ter beschikking te stellen, tenzij tussen het Kadaster en afnemer uitdrukkelijk anders wordt bepaald.
 2. Afnemer mag de geleverde coördinaten, naast de overeengekomen gebruikswijze, uitsluitend verveelvoudigen voor gebruik binnen de eigen applicatie en ten behoeve van back?up en beveiligingsdoeleinden.
 3. Afnemer mag de geleverde coördinaten tijdelijk aan een derde verstrekken, indien deze derde de gegevens uitsluitend ten behoeve of in opdracht van afnemer bewerkt of verwerkt.

Artikel 8 Aansprakelijkheid

 1. Het Kadaster is krachtens artikel 117 Kadasterwet aansprakelijk voor vergissingen, verzuimen of andere onregelmatigheden, onder andere begaan bij het schriftelijk verstrekken van inlichtingen uit de kadastrale registratie, de door het Kadaster gehouden kaarten en de daaraan ten grondslag liggende bescheiden.
 2. Het Kadaster is niet aansprakelijk voor indirecte schade bij afnemer, zoals gevolgschade, bedrijfsschade of andere indirecte schade.
 3. De eventueel door het Kadaster te vergoeden schade is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat door afnemer is betaald ter zake van het door het Kadaster geleverde product.
 4. Afnemer en het Kadaster zijn jegens elkaar aansprakelijk voor uitsluitend directe schade die via internet of e-mail ontstaat, ten gevolge van in of met berichten of bestanden verzonden virussen, logische bommen en/of enig ander ongewenst element, voor zover althans de aanwezigheid van die ongewenste elementen aan afnemer of het Kadaster te wijten valt.

Artikel 9 Intellectuele eigendom

 1. Alle intellectuele eigendomsrechten waaronder het auteursrecht en het databankenrecht, met betrekking tot de te leveren producten en aanverwante materialen, berusten bij het Kadaster.
 2. Vermeldingen van de intellectuele eigendomsrechten en van de naam van het Kadaster of eventuele andere rechthebbenden mogen niet worden gewijzigd of verwijderd, behoudens met schriftelijke toestemming van het Kadaster.
 3. Het is afnemer niet toegestaan de informatieproducten volledig, in ongewijzigde of onbewerkte vorm, openbaar te maken of te verveelvoudigen of geschikt te maken voor raadpleging of verveelvoudiging op internet.

Artikel 10 Looptijd abonnement

 1. Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de periode die loopt vanaf de datum van ondertekening van deze overeenkomst tot en met 31 december van het jaar waarin het Kadaster met afnemer overeenkomt coördinatenlijsten op basis van een abonnement te leveren.
 2. Deze overeenkomst wordt na afloop van de in het eerste lid bedoelde periode telkens stilzwijgend verlengd met één jaar, tenzij een van de partijen ten minste twee maanden vóór het verstrijken van de in het eerste lid genoemde periode, dan wel vóór het verstrijken van de periode waarmee deze overeenkomst is verlengd, schriftelijk aan de wederpartij te kennen geeft de overeenkomst niet te willen verlengen.

Artikel 11 Beschikbaarstelling

Een exemplaar van deze leveringsvoorwaarden wordt kosteloos door het bureau Rijksdriehoeksmeting toegezonden aan een ieder die daar om verzoekt.

Artikel 12 Geschillenbeslechting en toepasselijk recht

 1. Op iedere overeenkomst tussen het Kadaster en afnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen welke uit een overeenkomst mochten voortvloeien of daarmee verband houden zullen in eerste aanleg uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Zutphen.
 3. Wijziging van een overeenkomst komt slechts tot stand voor zover en nadat partijen daarover schriftelijk overeenstemming hebben bereikt.


naar boven